เงินผู้สูงอายุ

เงินผู้สูงอายุ “เงินผู้สูงวัย” แนวทางเช็กเงินเบี้ยคนวัยแก่ โอนเงินเข้าวันนี้ 4 งวด (19 ก.ค.2565) โอนเงิน “เบี้ยเลี้ยงชีพคนวัยชรา” หรือเงินช่วยเหลือพิเศษ 6 เดือนสำหรับคนรับ “เงินคนแก่” กว่า 10.95 ล้านคน ซึ่งวันนี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงิน 4 งวด (19 เดือนกรกฎาคม2565) โอนเงิน “เบี้ยเลี้ยงชีวิตคนแก่” หรือเงินสนับสนุนพิเศษ 6 เดือนสำหรับผู้รับ “เงินคนสูงอายุ” กว่า 10.95 ล้านคน ซึ่งวันนี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงิน 4 งวดรวด (เดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2565)

เงินผู้สูงอายุ สำหรับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยคนแก่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ 100 – 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน – เดือนกันยายน 2565) โดยมีตารางการจ่ายเงินดังต่อไปนี้

อ่านข่าวสารที่เกี่ยวพัน

– กรมบัญชีกลางพร้อมชำระเงินช่วยเหลือพิเศษคนแก่ เริ่มจ่าย 19 ก.ค.65

– 19 กรกฎาคมนี้ โอนเงิน “เบี้ยคนสูงอายุ” เข้าบัญชี 4 งวดรวด

โดยกรุ๊ปผู้สูงวัย จะได้รับเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น 4 กลุ่มอายุ ดังต่อไปนี้

1.อายุ 60 – 69 ปี รับเบี้ยเลี้ยงชีพคนวัยชรา 600 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน รวมเป็น 700 บาท/เดือน

2.อายุ 70 – 79 ปี รับเบี้ยเลี้ยงชีวิตคนแก่ 700 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน รวมเป็น 850 บาท/เดือน

3.อายุ 80 – 89 ปี รับเบี้ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนวัยชรา 800 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพคนแก่ 1,000 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน   เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการชำระเงินช่วยเหลือพิเศษแก่คนชราในครั้งนี้ ซึ่งจะจ่ายเพิ่มจาก “เบี้ยเลี้ยงชีพคนวัยชรา” โดยมีตารางชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด

งวดแรก จ่ายวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม2565 ปริมาณ 4 เดือนแต่งตั้งวดเดือนเม.ย. – เดือนกรกฎาคม2565
งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 สิงหาคม2565 งวดในที่สุดจ่าย 19 ก.ย.2565

แนวทางเช็กเงินเบี้ยคนแก่

กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินฝากบัญชีเงินออมธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมธุรกิจผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและยั่งยืนของผู้คน

เงินคนวัยแก่วันนี้ได้กี่บาท เดือนหน้าเบี้ยยังชีพคนสูงอายุจ่ายวันไหน

กลุ่มเปราะบางที่รับ”เบี้ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนวัยชรา”วันนี้ได้เฮ “เงินผู้สูงวัย”ที่ออกมาช่วยเหลือพิเศษ 100-250 บาทเข้าบัญชีแล้ว เช็คเลยได้กี่งวด งวดละกี่บาท พร้อมอัพเดทเดือนหน้าเงินออกวันไหน ส่วนคนวัยแก่ที่ต้องการสมัครรับเบี้ยเลี้ยงชีวิตจำต้องทำอย่างไรบ้าง เช็คเลย
วันนี้ (19 เดือนกรกฎาคม65) ผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 60 -90 ปีขึ้นไปที่ตามธรรมดาได้รับ”เบี้ยเลี้ยงชีวิตคนวัยชรา”อยู่แล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ “เงินคนสูงอายุ” เพื่อเป็นการทุเลารวมทั้งลดผลพวงอันมีสาเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวจะได้เพิ่มคนละ 100 -250 บาทต่อเดือน รวมทั้งจ่ายเป็นขั้นบันไดจำนวน 6 เดือนตั้งแต่เมษายน – กันยายน 65

สำหรับงวดแรกที่ได้รับวันนี้ คนวัยชราจะได้รับเงินงวดแรกจำนวน 4 เดือน (เม.ย. -กรกฎาคม65) จากนั้นกรมบัญชีกลางจะจ่ายให้ในงวดที่ 2 ในส.ค. และก็งวดในที่สุด ครั้งที่ 3 ในก.ย. 2565 ทั้งนี้ไทมไลน์สำหรับการโอนเงินมีดังนี้

งวดแรกวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (จ่ายย้อนหลัง 4 เดือนตั้งแต่เดือนเม.ย.-เดือนกรกฎาคม65)

สำหรับคนวัยชราที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดใด และปรารถนารับเบี้ยเลี้ยงชีพคนวัยแก่ สามารถศึกษาเล่าเรียนข้อแม้เนื้อหาได้ดังนี้

คุณลักษณะ

เชื้อชาติไทย
มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ,รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น “เงินผู้สูงอายุ” วิธีเช็กเงิน ช่วงเวลาลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงชีพคนแก่

เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่ม.ค.จนกระทั่งพฤศจิกายนของทุกปี

กรณีคนชราที่มีอายุ 59 ปี สามารถสมัครสมาชิกตั้งแต่ เดือนตุลาคม64-พ.ย.64 แล้วก็เดือนม.ค. 65 -ก.ย.65 โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงชีวิตผู้สูงอายุในเดือนต่อไป เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

กรณีผู้สูงวัยที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปรวมทั้งยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสามารถสมัครสมาชิกตั้งแต่ ตุลาคม 64 – พ.ย. 64 รวมทั้ง มกราคม 65 – กันยายน65 และก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงชีพคนสูงอายุ ตั้งแต่ตุลาคม 65 เป็นต้นไป

หลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกรับเบี้ยเลี้ยงชีวิตคนแก่

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีภาพถ่าย
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)
สมุดบัญชีเงินออมธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับให้อำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับกรณีมุ่งหมายรับเบี้ยเลี้ยงชีพคนสูงอายุผ่านทางแบงค์)

ในเรื่องที่ผู้สูงอายุไม่อาจจะมาสมัครสมาชิกเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คนอื่นๆเป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับเบี้ยเลี้ยงชีพคนแก่แทนได้

วิถีทางสมัครสมาชิกรับเบี้ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนวัยชรา สามารถติดต่อพอดี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์กรดูแลส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาล หรือหน่วยงานบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่คนแก่มีภูมิลำเนา

เงินผู้สูงวัย หรือ เบี้ยเลี้ยงชีวิตผู้สูงวัยพิเศษ 700-1,250 บาท โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 10.9 ล้านบาทแล้ววันนี้ (19 กรกฎาคม 65)

จากกรณีที่ ครม. ลงความเห็นอนุมัติแบ่งสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2565 งบกึ่งกลางรายการเงินทุนสำรองจ่ายเพื่อกรณีเร่งด่วนหรือต้อง เพื่อปรับแก้แก้ไขความหน้าร้อนเสียหายในบางครั้งบางคราว การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษคนวัยแก่ เงินผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลพวงทางด้านเศรษฐกิจ ดังที่กระทรวงการพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงยั่งยืนของผู้คนเสนอ

โดยคนวัยแก่ที่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงชีพคนสูงอายุ จะได้เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินคนสูงอายุ 100 – 250 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน เม.ย.-เดือนกันยายน 65)

ซึ่งวันนี้ (19 ก.ค. 65) ถือเป็นการจ่ายเงินรอบแรกให้กับคนวัยแก่ที่มีสิทธิ ในงวดเดือน เม.ย.-ก.ค. 65

คนที่ได้รับเงินคนวัยแก่ จะได้รับเงินสนับสนุนพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้ อายุ 90 ปีขึ้นไป เงินคนวัยแก่เดือนละ 1,000 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท เป็นเดือนละ 1,250 บาท  การพนันออนไลน์